De beste behandeling tegen oorsuizen.

Tinnitus (ook wel oorsuizen genoemd) is de waarneming van geluid, zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Eén miljoen Nederlanders heeft er in meerdere of mindere mate last van en bij 10% daarvan heeft het invloed op het dagelijks functioneren. Bij 60% van de tinnituspatiënten komt ook overgevoeligheid voor dagelijkse geluiden (hyperacusis) voor. Dit probleem komt ook op zich zelf staand voor, maar daar zijn geen cijfers van bekend. Tinnitus komt meestal aan het licht bij vermindering van het gehoor. Die verslechtering hoeft echter niet altijd merkbaar te zijn in de communicatie, omdat de lichtslechthorende dat vaak onbewust compenseert. Tijdelijke slechthorendheid, die bijvoorbeeld optreedt na een bezoek aan kroeg of concert gaat vaak ook met tijdelijke piep gepaard. Die verdwijnt nadat het gehoor weer hersteld is.

Vaak voelen mensen met deze klachten zich niet begrepen, omdat tinnitus alleen door henzelf wordt gehoord en ze in de ogen van buitenstaanders “overdreven” reageren op normale geluiden. Er kunnen vaak conflicten ontstaan in de privé- en werksituatie en verlies aan sociale contacten. Ook treedt er regelmatig teruggang in de arbeidsparticipatie op vanwege tinnitus of overgevoeligheid. Mensen vragen zich af of ze hun beroep nog wel kunnen blijven uitoefeningen. Omdat er sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen lichaam en geest, kunnen de klachten grote gevolgen hebben voor het algemene lichamelijke en psychosociale welzijn. Cliënten hebben dan ook vaak te maken met concentratieverlies, voortdurende spanning, nek- en halsklachten, hoofd- en aangezichtspijnen, slaapgebrek, prikkelbaarheid, lusteloosheid en emotionele reacties. Kijk ook eens op onze tinnitus website http://www.tinnituscentrum.com/

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)
De Tinnitus Retraining Therapy, is in de jaren 90 van vorige eeuw ontwikkeld door de Neurofysioloog Dr. Pawel Jastreboff (VS) en oorarts Dr. Jonathan Hazell (GBr). Deze therapie wordt thans wereldwijd het meest toegepast, vaak in combinatie met andere behandelmethoden (zoals Cognitieve Gedragstherapie).

Tinnitus Retraining Therapy bestaat uit counseling, geluidsverrijking en ontspanningstechnieken. Ze kan gecombineerd worden met een aantal andere behandelingen, afhankelijk van de (belangrijkste) factoren die bij de individuele cliënt een rol spelen. Het doel is: Het tot stand brengen van habituatie (gewenning). Dit is het reduceren van de probleemgeluiden tot onbetekenende achtergrondgeluiden, zodat de impact op het leven afneemt.

De counseling is gebaseerd op het neurofysiologisch model van Jastreboff en Hazell, dat inzicht geeft in het onderliggende, complexe mechanisme. De cliënt moet gaan begrijpen, dat een aangeleerde beschermingsreactie vanuit het onbewuste deel van ons neurale systeem de oorzaak van de probleemsituatie is. Deze “geconditioneerde reflex” leidt tot een staat van paraatheid, waarin de cliënt “over-alert” en overgevoelig wordt en meerdere psychosomatische klachten kan ontwikkelen. Deze toestand kan vervolgens sterk worden beïnvloed door factoren als stress, gehoor- problemen, akoestische omstandigheden, andere lichamelijke  problemen,
emotionele kwetsbaarheid, persoonlijke eigenschappen en vaardigheden in het focussen van de aandacht. In de verbanden tussen al deze zaken zijn meerdere vicieuze cirkels aan te wijzen, die doorbroken kunnen worden met de juiste aanpak. De counseling is essentieel voor het succes van de behandeling. Aanvulling met elementen uit de cognitieve gedragstherapie kunnen de cliënt beter leren om te gaan met de problematiek. 

De geluidsverrijking kan bestaan uit aanpassing van gehoorverbeterende apparatuur, ruisgeneratoren en combinaties van beide. Ook kan er gebruik worden gemaakt van geluidsapparatuur als MP3 spelers, andere audio- apparatuur of simpelweg van dagelijkse geluiden. De probleemgeluiden kunnen hiermee gemarginaliseerd worden tot achtergrondgeluiden. De auditieve filters in ons brein leren de geluiden dan (weer) weg te drukken, zoals dat dagelijks met vele andere onbetekenende prikkels gebeurt. Hierbij zijn een uitgekiende instelling, passend bij de fase waarin de cliënt zich bevindt en coaching in het gebruik van cruciaal belang. Het vergt dan ook voldoende opleiding, speciale training en jarenlange ervaring van de TRT behandelaar.

Gerichte ontspanningstechnieken hebben een gunstige invloed op het verminderen van de staat van paraatheid waarin de cliënten zich continu bevinden en het wegnemen van een stuk belasting van de hersenen.
Het bevordert bovendien zelfmanagement. 

Effectiviteit en verbetering door TRT

Jastreboff & Hazell geven in hun boek “Tinnitus Retraining Therapy” resultaten weer uit verschillende klinieken. Hieruit blijkt een effectiviteit van TRT van 70 – 80 %. Dat wil zeggen dat volgens verzamelde data bij 70 – 80 % van de behandelingen een vooruitgang werd geboekt op gevalideerde tinnitus- en hyperacusisvragenlijsten. De verbetering werd geconstateerd 8 tot 12 maanden na de start van de therapie. Deze score wordt ook bij IntoEars Hoorkliniek bereikt. Vergelijkbare resultaten worden in diverse onderzoeken bevestigd en worden door geen enkele andere methode geëvenaard.

Kijk voor meer informatie op:
www.tinnitus.org
www.tinnitus-pjj.com

www.tinnituscentrum.com

Aanmelden TRT

Voor aanmelding dient u een email te sturen aan tinnitus@intoears.nl en bij het onderwerp te vermelden: Aanmelding TRT. Geef ook uw adres en telefoonnummer op. Wij nemen dan binnen enkele weken contact met u op. Naar aanleiding van het telefoongesprek bepalen wij of u in aanmerking komt voor TRT. Wij zenden u dan een questionnaire toe. Daarin stellen wij u vragen over diverse aspecten, die bij de behandeling van belang kunnen zijn. U krijgt ook ook een overzicht van de kosten.  Eén exemplaar is voor eigen gebruik, het andere zit bij de questionnaire. Alleen bij ontvangst van een ingevulde en ondertekende questionnaire wordt er een afspraak voor een intake ingepland.

Tinnitus Retraining Therapy wordt momenteel door geen enkele zorgverzekeraar in het pakket opgenomen. Houdt er rekening mee dat, gezien de enorme belangstelling, de wachttijd momenteel ongeveer 3 maanden is.

Kosten en vergoedingen

Intake, onderzoek en basiscounseling:

Aan de hand van de ingevulde questionnaire vindt er een eerste inventarisatie van de klachten plaats bij de tinnitus retraining therapeut. Tijdens deze sessie zal ook basiscounseling gegeven worden. Het neurofysiologisch model van Jastreboff en Hazell is de basis waarop de training gebaseerd is. Dit neurofysiologisch model wordt met u besproken, waarbij met u wordt gekeken naar de persoonlijke invloedsfactoren. Tijdens deze afspraak wordt ook het vervolgtraject bepaald. Eigen bijdrage: € 150,-, Betaling na afloop van de sessie per PIN.

Wanneer een recente uitgebreide hoortest (toon- en spraakaudiogram) wordt meegezonden, zal deze niet meer herhaald hoeven worden. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Wanneer er geen recente hoortest wordt meegezonden, zullen wij deze uitvoeren. Hiervoor worden additionele kosten in rekening gebracht. Additionele kosten: €49,-, Betaling na afloop van de sessie per PIN.

(Op de kosten van het consult bij de KNO-arts is het jaarlijks eigen risico van toepassing).

Traject 1: Natuurlijke habituatie (Tinnitus en Hyperacusis).
De basiscounseling blijkt voldoende handvaten te bieden om zelfstandig tot natuurlijke habituatie te komen. Na 3 maanden wordt gekeken of deze daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Indien dit niet het geval is, wordt één van de volgende trajecten (2 t/m 5) ingezet. Dit controle bezoek is koste- loos. Mocht er daarna extra counseling nodig zijn, dan kost deze € 75,00 per sessie. (Deze prijs is exclusief eventueel geleverde materialen).Betaling na afloop van de sessie per PIN.

Traject 2: Hoortoestelaanpassing (Tinnitus)
Bij subjectief ervaren hoorklachten of een aantoonbaar gehoorverlies wordt er gekozen voor de aanpassing van hoortoestellen. Deze kunnen de benodigde geluidsverrijking bieden, de luisterinspanning verminderen, hernieuwde prikkeling van de auditieve cortex tot stand brengen en de aandacht afleiden van het probleemgeluid naar externe geluiden. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen hooroplossing en het gevolgde protocol. Deze wordt bepaald in samenspraak met de audioloog. Aanpassing van de hoortoestellen gebeurt door een stAr-geregistreerd audicien. Daarin is er keuze tussen het volgen van het ZN zorgverzekeraarsprotocol met een beperkt aanbod aan hoortoestellen, dan wel een privaat traject met maat- oplossingen. Hierover wordt u bij de intake geïnformeerd. Na de proeftijd van maximaal 2 maanden wordt gekeken of de hoortoestelaanpassing tot voldoende vermindering van de klachten heeft geleid. Indien dit niet het geval is, wordt de mogelijkheid van het volgen van één der TRT trajecten bekeken. 

                   

a. ZN Hoorprotocol

Indien er sprake is van een gehoorverlies van 35 dB gemiddeld bij de frequenties 1, 2 en 4 kHz wordt een combinatietoestel voor 75% uit de basisverzekering vergoed. De eigen bijdrage kan mogelijk ook nog (gedeeltelijk) worden vergoed uit een aanvullende polis. Deze vergoedings- regeling geldt per oor. Op de vergoeding is het jaarlijks eigen risico van toepassing. De keuze van de toestellen die kunnen worden ingezet in dit traject is afhankelijk van de uitkomst van het ZN protocol. Na invullen van een vragenlijst, waarin de hoorklachten leidend zijn, worden cliënten ingedeeld in een van 5 categorieën.
 

b. Privaat traject

Wanneer wordt gekozen voor het privaat traject is het aanbod hoortoestellen uitgebreider. Het exacte verschil tussen de hoortoestellen binnen het zorgverzekeraarsprotocol en de private sector wordt tijdens de intake met u besproken. De toestellen in de private sector worden niet vergoed.

De aanpassing van hoortoestellen vindt plaats in maximaal 4 sessies: De eerste aanpassing, 1 of 2 controles en een eindevaluatie. Dit gebeurt binnen de proeftijd van 2 maanden. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Na deze proeftijd wordt bekeken of de hoortoestelaanpassing tot voldoende vermindering van de klachten heeft geleid. Indien dit niet het geval is, wordt de mogelijkheid van het volgen van één der TRT trajecten bekeken.


 

Traject 3: TRT met ruisgeneratoren (tinnitus en hyperacusis)
Wanneer eerder genoemde trajecten niet voldoende verlichting van de klachten geven, kan gekozen worden voor dit traject. Er wordt gewerkt met combinatietoestellen; dit zijn toestellen die zowel versterking kunnen geven wanneer er sprake is van gehoorverlies, als geluiden kunnen produceren of streamen. De geluiden zorgen voor geluidsverrijking en afleiding van de probleemgeluiden.

 

a. ZN zorgverzekeraarsprotocol

Net als bij traject 2a is hier (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk. Per zorgverzekeraar wordt bepaald of het nodig is om een voorschrift van audiologisch centrum of KNO-arts te hebben om vergoeding te krijgen.

 

b. Privaat traject

Net als bij traject 2b is hier geen vergoeding mogelijk, maar is het aanbod uitgebreider. Deze toestellen hebben zowel de mogelijkheid om geluiden te produceren als te streamen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het ruisen van de zee, ruisen van de bladeren in het bos of een drukke straat. In overleg met de therapeut wordt bepaald welke geluiden voor u geschikt zijn. De prijs van het combinatietoestel is afhankelijk van de gemaakte keuze, deze zal in overleg met uw therapeut worden gemaakt.

De aanpassing van de combinatietoestellen vindt plaats in maximaal 4 sessies: De eerste aanpassing, 1 of 2 controles en een eindevaluatie. Dit gebeurt binnen de proeftijd van 2 maanden. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

De aanpassing van combinatietoestellen vraagt veel tijd en begeleiding. Er kan gekozen worden om het gehele begeleidingstraject vooraf te betalen. Wanneer u hiervoor kiest ontvangt u een tegoedbon t.w.v. €150,--. Deze kan ingeruild worden voor een geluidskussen, een verzekering op de toestellen, een servicepakket of aanvullende accessoires (bijvoorbeeld een afstandsbediening of een streamer). Dit traject heeft een maximale begeleidingsduur van 1,5 jaar. Begeleidingstraject: € 850,-, betaling na afloop van de eerste sessie per PIN. Er kan ook voor gekozen worden om per sessie af te rekenen. Kosten per sessie: € 75,-, betaling na afloop van de sessie per PIN.


 

Traject 4: TRT counseling zonder aanschaf van hulpmiddelen.
Wanneer elders hulpmiddelen zijn aangeschaft en deze worden ingezet bij TRT, is het noodzakelijk dat de instellingen volledig herzien worden.  Herzien instellingen + counseling sessie: € 150,-, betaling na afloop van de sessie per PIN. Extra counseling per sessie: € 75,-, betaling na afloop van de sessie per PIN.