Eénvoudig van hoortest naar hoortoestel.

Bij IntoEars wordt de zorg altijd geplaatst in het kader van de eigen leefomgeving. We willen dan ook graag kennis hebben van de levensloop van de cliënt en waar hij of zij in het dagelijks leven tegenaan loopt. Daarom starten we bij IntoEars met een persoonlijk intake gesprek. Uw vaste IntoEars hoorcoach neemt een gehoortest af in één van onze geluidsdichte cabines en doet indien nodig ook een real time meting bij het trommelvlies door middel van geluidsnabootsingen (Visible Speech). 
Vervolgens bespreekt de hoorcoach met u de resultaten en informeert u over de mogelijke oplossingen en het stellen van aanpasdoelen. IntoEars levert alle toestellen (op maat) en alle merken en alle prijzen. Er is dus altijd een hooroplossing voor u! Uiteraard begeleidt uw hoorcoach u tijdens het gehele proces en evalueert met u het bereikte aanpasdoel. Zo gaat u eenvoudig van hoortest naar hooroplossing.

AudioCare Protocol
Cliënten doorlopen in een IntoEars Hoorkliniek steeds hetzelfde protocol, het zogenaamde AudioCare Protocol. De opbouw is als volgt:

- Intake waarin een behandelplan wordt bepaald.
- Gehooronderzoek met bezoek aan KNO-arts (valt onder het Eigen Risico).
- Eerste aanpassing met bepaling van acceptabel startniveau m.b.v.
  de Hoorbios.
- Eerste controle met inzet van VSM om de optimale instelling vast
  te leggen.
- Eindcontrole met performancetesten.
- Indien nodig worden er extra evaluatiebezoeken ingevoegd.

Dossiervorming
Van iedere cliënt wordt een elektronisch dossier aangelegd. Daarin zijn alle genomen stappen in de aanpasprocedure en uitslagen van testen terug te zien.IntoEars is aangesloten bij het Collectief van zelfstandige Audiciens en StAr geregistreerd. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is opgenomen in een privacyreglement. Dit reglement kunt u opvragen in het filiaal waar u komt. Door zorgverzekeraars zijn wij verplicht uw gegevens te delen voor onderzoek naar de door de klant ervaren kwaliteit van de geleverde zorg.

Analyse zorgvraag
Op basis van een gedegen klachtenanalyse wordt samen met de cliënt een aantal specifieke luistersituaties of hoortaken beschreven, waarin de cliënt verbetering wenst. De cliënt geeft een cijfer tussen 1 en 10 aan zijn prestatie hierin. Na vier en na acht weken mag de cliënt weer een punt geven. Hieruit kan de subjectief ervaren voortgang worden afgelezen. De resultaten komen terecht in het Audiocare Document.

Bepaling behandelplan
Het behandelplan wordt samen met de cliënt vastgesteld op basis van objectieve metingen, de zorgvraag en de wensen van cliënt. De revalidatiedoelen worden geformuleerd. De voorkeuren op gebied van uitvoering van de hoorhulpmiddelen, de wijze van revalidatie en de financiële consequenties maken deel uit van deze wensen en worden vastgelegd op het Intakeformulier.

VSM en Hoorbios
VSM (Visible Speech Mapping) is een uniek systeem waarbij de geluidsdruk in het oor continu wordt weergegeven op een tv-scherm tijdens optimalisering van de hoortoestelinstelling. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gezorgd, dat spraak boven de gehoordrempel wordt aangeboden en dat hinderlijke geluiden niet te hard worden. Probleemsituaties kunnen hiermee worden aangepakt door levensechte nabootsing in de Hoorbios. De resultaten zijn verbluffend.

Eindgesprek met beoordeling door cliënt
De hoorhulpmiddelen worden aan de hand van de te verbeteren hoortaken en luistersituaties beoordeeld in het Audio Care Document. Daarin wordt ook een beoordeling van de begeleiding opgenomen. IntoEars neemt het oordeel van de cliënt serieus en probeert met deze gegevens zijn zorgverlening continu te verbeteren.

Verlengde aanpassing
Mochten er aan het eind van de proeftijd kritische hoorfactoren zijn, die voor verbetering vatbaar zijn, dan kunnen hiertoe extra afspraken worden gemaakt na aanschaf van het toestel. Indien er aanleiding is voor Audiotherapie dan dient er contact opgenomen te worden met één van de audiologen die werkzaam zijn bij IntoEars. Audiotherapie bevat bewustmaking en oefening van een aantal hoortaken, t.w. detectie, richtinghoren en spraakverstaan in rumoer. Audiotherapie wordt ingezet als de resultaten van de hoortoestel achterblijven bij de doelen die men van tevoren heeft gesteld binnen het behandelplan.